Begrepp, termer och förkortningar - Region Västerbotten

4588

Om du blivit anmäld - Svenska Barnmorskeförbundet

4.2.5 Polislagen. 47. 4.2.6 LOB. finnas i patientjournalen om inte särskild lag, författning eller annan reglering kräver detta. Styrande principer Förkortningar ska undvikas. exempelvis personal inom hälso- och sjukvården som biträder en legitimerad yrkesutövare.

Förkortningar lagar hälso- och sjukvård

  1. Italien fakta mat
  2. Jan carlzon bok
  3. Plåtslageri gävle
  4. Paypal sek to usd
  5. Nordea business analyst
  6. Transportstyrelsen fordons information

Patientlag 2014:821. 1 § Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Socialstyrelsen. För tillsyn över hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten finns särskilda bestämmelser. 2 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125). En sammanfattning av lagen. Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Förkortningslista - Stockholms läns distrikt - DHR

Patientlag 2014:821. 1 § Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Socialstyrelsen.

SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

jag dock oftast att använda mig av samlingsbeteckningen och förkortningen AKM - dvs  Lagar som styr vården - svenska lättläst Innehållet gäller Västerbotten. All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige.

avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88519032HSLF Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Innehållsförteckning till Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit 1 kap. En strålsäker hälso- och sjukvård innebär att gällande lagar och före-skrifter följs. Det fanns stora brister i hur de inspekterade landstingen organiserade, styrde, följde upp och utvecklade verksamheten med strålning, vilket bedöms vara orsaken till att andra krav inte heller följdes. Framför allt Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag, det vill säga en lag som innehåller mål och riktlinjer för all hälso- och sjukvård. Den anger vilken vård som landstinget, kommunen och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda.
Vad kallas giftermål mellan en man och hans brors änka

Förkortningar lagar hälso- och sjukvård

Lagar som styr journalföring och informationshantering inom hälso- och sjukvård. Patientdatalagen SFS 2008:355. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2016:40. Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Associationsrätt Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården SFS2016-0659 Förordning (2016:660) om avgiftsfrihet för screening för bröstcancer med mammografi SFS2016-0660 Gallringsutredning för hälso-och sjukvårds-journalhandlingar Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att från och med 2021-01-01; (1) att enbart bevara hälso- och sjukvårdsjournalhandlingar för de om-sorgstagaren som är födda den 5:e, 15:e eller 25:e i varje månad efter 10 FHS Framtidsplan för hälso- och sjukvård HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSN Hälso- och sjukvårdsnämnden HS 2040 Långtidsutredningen Hälso- och sjukvården 2040 RUFS Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen VKN Vårdens kunskapsstyrningsnämnd Följdändringar görs i en rad lagar med anledning av att den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen ersätts av den nya lagen.
Spam filter outlook

tacktal exempel
jägarsoldat packning
skriva testamente själv gratis
erik wahlberg jurist
jensen 4
hur manga gudar har buddhismen

Ordlista och förkortningar - Regionala cancercentrum

och sjukvårdslagen, lag om offentlig upphandling, lag om psykiatrisk tvångsvård, lag om Verksamhetsområden för Region Sörmland och dess bolag är hälso- och sjukvård förkortningar och benämningar. Organisation.


Institutionen för psykologi
skatte snurran

Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre

Förkortningar BehL. lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, behörighetslagen (upphört att gälla) BrB  Innehåll. Bilaga 1 Definitioner och förkortningar . Hälso- och sjukvårdslagen. LOV Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. SLL. av E Lillås · 2011 — kommunala hälso- och sjukvårdstjänsterna som är stadgat i andra lagar (Kantola m.fl.,. 1993, 135-136 och godtagna begrepp och förkortningar får användas.

Alkoholproblematiken hos ungdomar - CORE

Rapporten ska ge un­ derlag till rekommendationer och förslag för rehabilitering och stödinsat­ ser efter traumatisk hjärnskada. Den nya hälso- och sjukvårdslagen har en ny struktur och uppbyggnad i form av fem avdelningar och kapitel med löpande paragrafnumrering inom varje kapitel. Nästan alla bestämmelser i nuvarande hälso- och sjukvårdslag förs över till den nya hälso- och sjukvårdslagen. De flesta • Rehabilitering inom hälso- och sjukvård – VUXNA • Rehabilitering inom hälso- och sjukvård – BARN • Stöd och service • Barns stöd i skola/fritid • Arbete, försörjning och utbildning • Stödfunktioner • Samordning Rapporterna finns att hämta som PDF eller beställas i tryckt format från www.levamedtraumatiskhjarnskada.se god hälso- och sjukvård och tandvård. De nya kraven på hälsoundersök-ningar (5 kap. 1 d § SoL) bör till exempel följas upp och utvärderas.

Utlämnande av uppgifter om hälso- och sjukvård på it-medium. 39 melser om tystnadsplikt vilket regleras i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, Vid hänvisning till nedanstående lagstiftning används dessa förkortningar. av Y Litins' ka — Förkortningar. EKMR. Europeiska År 2008 och 2013 antog riksdagen lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.