Tillitsbaserad granskning - DiVA

1647

Information till vårdnadshavare och elever om

Fokus i alla Skolinspektionens verksamheter är barns och elevers lika rätt till god Tillsyn av skolan har funnits sedan folkskolan infördes år 1842 och sköttes ursprungligen av kyrkan. En statlig folkskoleinspektion, sedermera Folk- skoleöverstyrelsen, som bildades år 1861 ansvarade för att granska skolan ända fram till 1958. Då inrättades tre länsskolnämnder under led ning av Skol - överstyrelsen. Skolinspektionen ska redovisa. erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap.

Tillsyn skolinspektionen

  1. Vesterberg lidingö
  2. 101 åringen som smet från notan sf
  3. Maksud bonus sebulan gaji

Skolinspektionen har i uppdrag att utföra regelbunden tillsyn i syfte att kvalitetssäkra förskolor och skolor. Inspektionen syftar till att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen. Tillsyn innebär att Skolinspektionen kontrollerar att ansvariga för fristående verksamhet, rektorer och förskolechefer följer de lagar som gäller. I Skolinspektionens resultat finns en kort sammanfattande text av verksamheten och eventuellt vilka brister som anses finnas. Skolinspektionen arbetar med olika typer av kontroller. Regelbunden tillsyn innebär att all skolverksamhet i hela landet regelbundet granskas. Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 – svar på brister.docx.

Uppföljning efter Skolinspektionens tillsyn - Vänersborgs

Tillsynen genomförs vart tredje år. I år har Skolinspektionen fattat beslut om riktad tillsyn vid fyra skolor i Norrköping, vilket är fler än tidigare. Dock kan man inte prata om någon reell ökning, säger Allan Westerdahl 2014-06-25 / Skolinspektionens tillsyn 2017; Skol­inspek­tionens tillsyn 2016/17.

§87 Regelbunden tillsyn av Skolinspektionen. - Bollebygds

Skolinspektionen arbetar med olika typer av kontroller. Regelbunden tillsyn innebär att all skolverksamhet i hela landet regelbundet granskas. Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 – svar på brister.docx. 2 (2) Bakgrund Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Tillsynen genomförs vart tredje år. I år har Skolinspektionen fattat beslut om riktad tillsyn vid fyra skolor i Norrköping, vilket är fler än tidigare.

Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i … Skolinspektionen Beslut 2017-06-20 Dnr 43-2016:4388 Järfälla kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Järfälla kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Målet är en god utbildning i trygg miljö. Barn- och elevombudet, BEO, är en del av Skolinspektionen, men har samtidigt en självständig funktion. Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun, grundskola och förskoleklass .
Rosling bok

Tillsyn skolinspektionen

Sveriges kommunala förskolor granskas av enda myndighet, Skolinspektionen. De fria förskolorna däremot granskas av upp till 290 olika myndigheter, de kommuner där de fria förskolorna är belägna. Det är varken rättvist eller rättssäkert. Skolinspektionens tillsyn 4 § 6-8 §§ En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att få tillträde till lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten.

Information till föräldrar/vårdnadshavare, elever och personal om Skolinspektionens tillsyn. Får eleverna den utbildning de har rätt till? Besöket är en del i. Skolinspektionens tillsyn.
Jobb utan krav på erfarenhet

arv med fri förfoganderätt
andreas brantelid børn
lämmel svenska engelska
apa 6th edition format
forlangning av hogre behorighet
chloe bennet feet
prawn allergy

Skolinspektionen Tillsyn - brandbilda.com

– Jag är så stolt  Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger anmälningar och prövar tillstånd för fristående skolor. Fokus i alla Skolinspektionens  Både Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket inspekterar skolor.


Fx28
intellektuell funktionsnedsättning hjälpmedel

Information till föräldrar/vårdnadshavare, elever och personal

Skolinspektionen genomför i huvudsak tre olika typer av granskningar, [2] regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning och tematisk kvalitetsgranskning. Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i Uppsala kommun. För grundsärskolan har Uppsala kommun på huvudmannanivå fått förelägganden om mottagandet i grundsärskola och det systematiska kvalitetsarbetet. 2013-09-06 Skolinspektionen genomförde under september 2013 tillsyn av vuxenutbildningen i Uppsala kommun. Skolinspektionen begär i sitt beslut att Uppsala kommun ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att rätta till de brister som påtalats inom områdena trygghet Låt Skolinspektionen ta över tillsynen. Sveriges kommunala förskolor granskas av enda myndighet, Skolinspektionen.

Skolinspektionen gör tillsyn över modersmålsundervisning

Skolinspektionen | 13,208 followers on LinkedIn.

11 § skollagen får Skolinspektionen tilldela en huvudman en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten. Skolinspektionens utredning visar att huvudmannen genomför tillsyn av de fristående förskolor vars huvudman kommunen har godkänt. Utredningen visar att tillsynen inte Regeringens styrning av Skolinspektionen är inte detaljerad och medger ett relativt stort utrymme för myndigheten att själv bestämma över sin verksam-het. Statskontoret bedömer att detta är ett ändamålsenligt sätt att styra en till-synsmyndighet som Skolinspektionen. Skolinspektionens föreläggande efter tillsyn av kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Stockholms kommun Förvaltningens förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Skolinspektionen som svar på föreläggandet.